Sukuseuran säännöt

Yhdistyksen nimi on ”Hannikaisten Sukuseura r.y.”, ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • ylläpitää yhteyttä Hannikaisen suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa;
 • hankkia, järjestää ja säilyttää tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia sekä muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista sekä edistää sukututkimusta ja mahdollisuuksien mukaan koota ja tallettaa suvun muistoesineitä;
 • edistää suvun edesmenneiden ja nykyisten jäsenten hengentuotteiden ja aikaansaannosten tuntemusta ja käyttöä mm. julkaisu- ja tiedotustoiminnan avulla;
 • lujittaa sukuhengen ja sukukunnian tuntoa suvun jäsenissä;
 • sekä mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Hannikaisen sukuun kuuluva ja Hannikaisista isän tai äidin puolelta polveutuva henkilö samoin kuin myös jokainen, joka on tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. Nämä henkilöt katsotaan suvun jäseniksi.

Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy johtokunta. Jokaisen yhdistyksen jäsenen täydellinen nimi ja ammatti samoin kuin muutkin tarpeelliset tiedot hänestä merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa siinä järjestyksessä kuin yhdistyslaissa säädetään.

Erikoisesti ansioituneen jäsenensä yhdistys voi valita kunniajäsenekseen. Kunniajäsen valitaan sukuseuran esimiehen ja johtokunnan yhteisestä ehdotuksessa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenen toivotaan ilmoittavan yhdistyksen hallitukselle perheessään tapahtuneista muutoksista, kuten syntymästä, avioliitosta ja muista merkkitapauksista sekä kuolemantapauksista.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous kolmivuotiskaudeksi. Vuosikokous valitsee vuosittain johtokunnan muut kuusi jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta johtokunnan jäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa.

Yhdistys voi valita siihen sopivaksi katsotun jäsenensä sukuseuran esimieheksi. Sukuseuran esimies, jonka vaali toimitetaan vuosikokouksessa, valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sukuseuran esimiehellä on oikeus valvoa, että yhdistyksen asioita hoidetaan sen tarkoitusta vastaavalla tavalla, ja mikäli aihetta on, antaa neuvoja tai huomautuksia johtokunnalle. Sukuseuran esimiehellä on oikeus olla saapuvilla johtokunnan kokouksessa.

Vuosikokouksessa tai muussa yhdistyksen kokouksessa sukuseuran esimies, mikäli hän on saapuvilla, avaa kokouksen ja johtaa siinä puhetta, jollei hän tahdo luopua mainituista tehtävistä.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun loppua annettava yhdistyksen tilintarkastajalle 10 §:ssä mainittua tarkoitusta varten.

10§

Tilintarkastajien on ennen helmikuun loppua annettava johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin vuonna maalis-huhtikuun aikana, ja sen tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tahi muusta toimenpiteestä, johon hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta;
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta;
 • valitaan johtokunnan jäsenet sekä johtokunnan puheenjohtaja joka kolmas vuosi;
 • valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa;
 • esitetään johtokunnan selostus suvun keskuudessa edellisen vuosikokouksen jälkeisenä aikana sattuneista tärkeimmistä tapauksista sekä niistä toimenpiteistä, joihin johtokunta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on ryhtynyt; ja
 • käsitellään muita johtokunnan, sukuseuran esimiehen tai yhdistyksen jäsenen tekemiä ehdotuksia.

Yhdistyksen jäsenen vuosikokouksen käsiteltäväksi esittämästä asiasta on ennen kokouksen alkua ilmoitettava johtokunnan puheenjohtajalle.

12§

Tarpeen vaatiessa yhdistyksen johtokunta voi joko omasta aloitteestaan tai sukuseuran esimiehen vaatimuksesta kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen.

13§

Yhdistyksen kokous ja kesäkokous kutsutaan koolle yhdistyksen jäsenille kahta viikkoa ennen kokousta lähetettävillä kirjallisilla kutsuilla tai vaihtoehtoisesti ainakin yhdessä sukuseuran hallituksen määräämässä riittävän laajalevikkisessä päivälehdessä julkaistulla ilmoituksella. Vuosikokous voidaan pitää, johtokunnan niin päättäessä, kesäkokouksen yhteydessä. Samalla tavalla toimitetaan muut ilmoitukset yhdistyksen jäsenille.

14§

Suvun jäsenet kutsutaan joka kolmas vuosi touko-elokuun aikana pidettävään kesäkokoukseen tai yhdistyksen johtokunnan harkinnan mukaan useamminkin. Kesäkokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta.

Milloin sukuseuran esimies on valittu, avaa hän kokouksen ja toimii sen puheenjohtajana. Jos sukuseuran esimies on estynyt olemasta saapuvilla kokouksessa, toimii hänen sijastaan kokouksen avaajana ja puheenjohtajana yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja.

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään johtokunnan selostus tärkeimmistä suvun piirissä edellisen sukukokouksen jälkeisenä aikana sattuneista tapauksista sekä lausutaan muistosanat manalle menneistä suvun jäsenistä;
 • keskustellaan niistä toimenpiteistä, joihin suvun keskuudessa sattuneet tapaukset ehkä antavat aihetta, kuten esimerkiksi suvun jäsenten avustamisesta yms., ja päätetään, mitä evästyksiä yhdistyksen johtokunnalle ja kokoukselle siinä suhteessa on annettava;
 • esitetään selostus niistä tuloksista, joita yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on saavutettu, ja mikäli mahdollista, tutustutaan niihin; ja
 • neuvotellaan ja keskustellaan muista sukuseuran esimiehen, yhdistyksen johtokunnan tai suvun jäsenten kokoukselle esittämistä asioista.

15§

Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla tai muulla tavoin saadut varansa yhdistys käyttää omiin tarpeisiinsa ja yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Milloin testamentissa tai lahjoitusta tehtäessä on yhdistykselle tulevien varojen käytöstä annettu määräyksiä tai yhdistyksen kokous siitä päättää, noudatettakoon sellaisia määräyksiä tai päätöksiä.

16§

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, käytetään sen varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, johtokunnan harkinnan mukaan suvun heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien jäsenten avustamiseen. Arkisto on luovutettava Kansallisarkistoon.

17§

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.


Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.3.2001
Rekisteröity 9.4.2002